DiYA ŞİRKETLER TOPLULUĞU

SRC-ADR/TMGD-ODY-ÜDY-ISO -PSİKOTEKNİK- SİGORTA

TMGD

2016 YILI

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI

(TMGD) SINAV TARİHLERİ

BAŞVURU

BAŞLANGIÇ

TARİHİ

BAŞVURU
BİTİŞ
TARİHİ

SINAV
TARİHİ

12.02.2016

11.03.2016

09 NİSAN 2016

12.08.2016

09.09.2016

08 EKİM 2016


TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi

Binlerce Firma İçin Artık Yasal Zorunluluk!
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı...


TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?

2010 yılında ADR ye taraf olan Türkiye 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında  ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. Bu hükümlerden bir tanesi de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı zorunluluğu  ile ilgilidir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Nasıl TMGD Olunur?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak isteyenlerin lisans mezunu olmaları ve UDHB tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından  49 saatlik TMGD eğitimini alarak sonrasında  Ulaştırma Bakanlığı'nın yapacağı sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. TMGD olmak için 70 puan, TMGD Eğitmeni olmak için 80 puan almak ve Bakanlık tarafından istenen yabancı dil belgelerinden birine sahip olmak gerekir.

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimine Kimler Katılmalı?

Tehlikeli madde üreten, taşıyan, depolayan, elleçleyen, etiketleyen ve ambalajlayan firmaların tehlikeli maddeler konusunda uzmanlaşmak isteyen yöneticileri

Tehlikeli maddeler konusunda hızlı bir kariyer hedefleyen herkes

Akademisyenler

Firma bünyesinden veya ayrı bir danışmanlık faaliyeti olarak yetkili TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olarak çalışmak isteyenler veya bu konuda kendilerine veya firmalarına ciddi bir bilgi ve uzmanlık yaratmak isteyenler

Sınavı Kazananlar TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Belgelerini Almak İçin Hangi Evrakları Hazırlamalı?

Sektördeki TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İhtiyacı Nedir?

Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almış ve alması gereken firmalardan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğunu 01 Temmuz 2015 tarihinde başlatacaktır.

Haziran 2015 tarihine kadar yaklaşık 16 bin işletme Tehlikeli madde faaliyet belgesini almış olup halen TMFB belgeleri düzenlenmeye devam etmektedir. Haziran 2015 tarihine kadar da TMGD sınavlarında yaklaşık 2 bin kişi TMGD olmuştur. 

TMFB alan işletmelerin yaklaşık ½ sine “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” Geçici 2 inci maddesi ile de bazı faaliyet türlerine 01/01/2018 tarihine kadar geçici bir muafiyet sağlanmıştır. Bunun için TMFB alan firmaların yaklaşık 10 bini Temmuz 2015 itibariyle TMGD istihdam etme veya danışmanlık almak zorunda kalacaktır. Her TMGD 5 hakkını kullanamayacağından dolayı hali hazırda mevcut TMGD sayısı yeterli olmayacaktır. Bununla birlikte her geçen gün TMFB alan firma sayısının artması ve 2018 de muafiyetlikleri olan taşımacıların ve perakende satışı yapan akaryakıt, LPG istasyonlarının TMGD bulundurma zorunluluğunun başlamasıyla Türkiye'deki TMGD ihtiyacı 18 bin kişiye ulaşacaktır.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı kapsamı cezaları altta görebilirsiniz…

Bir TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kaç Firmaya Danışmanlık Yapabilir?

Bir TMGD, en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir.

TMGD Görev ve Yükümlülüklerini Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Md.23'te;

Üçüncü Bölüm - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma Şartları, Eğitimi, Sınavı, Yetkilendirilmesi ve Yükümlülükler ( Md : 12 - 23 )

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları
MADDE 12 –

(1) TMGD olabilmek için;

 • a) Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,
 • b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
 • c) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,
 • ç) TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,

gerekir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi
MADDE 13 –

(1) TMGD eğitimleri; TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat,  taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.
(2) ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 49 ders saati olarak uygulanır. RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için onar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.
(3) Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde,  günlük ders programı 3 ders saatinden az, 7 ders saatinden fazla olamaz.
(4) Eğitimde devam zorunludur.
(5) Düzenlenecek eğitimlerin müfredatı, aşağıda yer alan asgari ders konularını içermelidir:

 • a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.
 • b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).
 • c) Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).
 • ç) İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.
 • d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.
 • e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).
 • f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.
 • g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.
 • ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.
 • h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.
 • ı) Elleçleme ve istifleme kuralları.
 • i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.
 • j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).
 • k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.
 • l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.
 • m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.
 • n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.
 • o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.
 • ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın,  kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.
 • p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavları
MADDE 14 –

(1) Sınav, sınav tarihinden en az 60 gün önce İdare’nin internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) ilan edilir.
(2) Sınavlar, İdare tarafından belirlenen tarihlerde, Bakanlıkça yapılır.
(3) TMGD sınavı yılda en az bir kez yapılır.

Sınav müracaatı
MADDE 15 –

(1) Sınavlara katılabilmek için;

 • a) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancılar için pasaport örneği,
 • b) Yabancılar için öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sureti,
 • c) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesi,
 • ç) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti,
 • d) Sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz,

ile İdareye başvurulur.

Sınava ilişkin genel şartlar
MADDE 16 –

(1) TMGD sınavı,  ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılır.
(2) Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir.
(3) Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça olabilir. Ancak, sınav Türkçe olarak yapılır.
(4) Sınav, test veya açık uçlu sorular ile vaka çözümünden oluşur.
(5) Sınav, 13 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamındaki konuları içerir.

Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 17 –

(1) Sınav sonuçları, sınavı takip eden en geç 15 iş günü içerisinde İdarenin internet adresinde yayımlanarak ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 18 –

(1) Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasına müteakip 10 iş günü içinde İdareye yazılı olarak yapılır.

Sınavlarda başarısız olanların durumu
MADDE 19 –

(1) TMGD sınavlarında başarısız olan adaylara, bir sonraki sınav döneminden itibaren takip eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların TMGD eğitim programlarına yeniden katılmaları gerekir.
(2) Girilecek her sınav için sınav ücretinin ödenmesi gerekir.
(3) Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.

Belgelerin saklanması
MADDE 20 –

(1) Bakanlık, adaylara ait başvuru belgeleri ve sınav kâğıtlarını 5 (beş) yıl süre ile saklar. Bu süre sonunda bir tutanak ile imha edebilir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikasının düzenlenmesi
MADDE 21 –

(1) Sınavlarda başarılı olan TMGD adaylarına,  İdare tarafından ekteki formata uygun 5 yıl geçerli TMGDS düzenlenir.
(2) ADR’ye taraf olan herhangi bir yabancı ülkenin yetkili idaresinden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olan kişilerin, başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile sertifikalarının Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı suretini İdareye ibraz etmeleri gerekir. İdarece yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde, durumu 12 nci maddeye uygun bulunanlara mevcut sertifikalarındaki son geçerlilik tarihine kadar TMGDS düzenlenir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası yenileme sınavı
MADDE 22 –

(1) TMGD’ler sertifikalarının sürelerinin son yılında sertifikalarını yenilemek için 16 ncı maddedeki hükümler çerçevesinde Bakanlıkça düzenlenen tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girmek zorundadırlar. TMGDS’yi yenilemek için en fazla 3 sınava girme hakkı verilir. Yenileme sınavlarında başarısız olanların veya sertifika süresi dolanların yeniden eğitim almaları gerekir.
(2) TMGDS süresi bitmeden Bakanlığın yaptığı sınava girip başarılı olan kişilerin sertifikaları, sertifika süresinin bitim tarihinden itibaren 5 yıl süreyle temdit edilir.
(3) TMGD süresi geçmiş bir sertifikayla faaliyette bulunamaz. Söz konusu kişilerin geçersiz sertifikayla faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi halinde, bu kişilerin Bakanlığın yapacağı sınavlara 2 yıl süreyle girmelerine müsaade edilmez.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri
MADDE 23 –

(1) Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.
(2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

 • a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
 • b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
 • c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:
  1) Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.
  2) Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.
  3) ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.
  4) Taşınan tehlikeli maddelerin  hangi taşıma türü ile yapıldığını.
  5) ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.
  6) Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.
 • ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
 • d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.
 • e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın  kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.
 • f) Ulusal ve uluslararası mevzuat  ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.
 • g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.
 • ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 • h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.
 • ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
 • i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.
 • j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.
 • k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.
 • l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.
 • m) İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.
 • n) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.
 • o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak;  paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.

(3) TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda;  kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.
(4) TMGD’ler,  ADR/RID’da yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar.
(5) Bir TMGD, en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir.

 

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Etme ya da Hizmet Alımı Neden Zorunlu?

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur. Yetkilendirilmiş bir tehlikeli madde güvenlik danışmanıyla çalışma şartını Yönetmelikte görebilirsiniz.


Tehlikeli Madde Mevzuatı Kapsamı Cezalar

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında taraflar belirtilen yükümlülüklere uymadıkları takdirde ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır. 

ADR Sözleşmesi'nin Getirdiği Yükümlülükler Nelerdir?

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi. Kanuni düzenlemeler sadece tehlikeli maddeleri taşıyanları değil aynı zamanda tehlikeli madde üreten, depolayan ve ambalajlayanları da yakından ilgilendiriyor.

ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflar:

Gönderen

Paketleyen

Yükleyen

Dolduran

Taşımacı

Sürücü ve Araçta Bulunan Diğer Görevliler

Alıcı

Boşaltan

Tank-Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi

Tehlikeli Madde Mevzuatı

Belge İptali, Belgelerin Geri Alınması, Geçici Durdurma, Uyarma, Para Cezaları

Tehlikeli yük taşımasında izin ve belge zorunluluğu

İlgili Kanun: Madde 28 - 1
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşıt güvenli bir alana park ettirilir ve taşımanın devamına izin verilmez.
Cezası: 550 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı

SRC5/ADR Sertifikalı sürücü istihdam etme zorunluluğu

İlgili Kanun: Madde 28 - 2
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 571 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı

SRC5/ADR Sertifikası alma zorunluluğu

İlgili Kanun: Madde 28 - 3
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 227 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Sertifikalı ambalaj kullanmama cezası

İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (a)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.101 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici

Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Göndericiye )

İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.101 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici

Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Taşıyıcıya )

İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 550 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı

Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Sürücüye )

İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 110 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu

İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (c)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.101 TL
Ceza Kime Verilir: Gerçek veya Tüzel Kişi

Araçta taşıma evrakı bulundurmama cezası

İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (ç)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 550 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici

Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Gönderene )

İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 275 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici

Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Taşımacıya )

İlgili Kanun: Madde 28 - 4 - (d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 275 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı

Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Sürücüye )

İlgili Kanun: Madde 28 4 (d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 55 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Araçta ADR Uygunluk Belgesi bulundurmama cezası

İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (e)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.101 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı

Araçta taşıma izin belgesinin fotokopisini bulundurmama cezası

İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (f)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 55 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Araçta Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi bulundurmama cezası

İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (g)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 550 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmeme cezası

İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (ğ)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.101 TL
Ceza Kime Verilir: Firma

İdari para cezalarının her yıl artırım oranı

İlgili Kanun: Madde 28 - 5
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

Gönderenin yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (a)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Gönderici

Paketleyenin yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Paketleyen

Yükleyenin yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (c)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Yükleyen

Dolduranın yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (ç)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Dolduran

Taşımacının yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Taşımacı

Sürücü ve diğer görevlilerin uyması gereken kurallar

İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (e)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 2 uyarma
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Alıcının yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (f)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Alıcı

Boşaltanın yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (g)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Boşaltan

Tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisinin yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (ğ)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Firma

Uyarmaların paraya çevrilme şartları

İlgili Kanun: Madde 30 - 2
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Her uyarmaya yetmişdokuz Türk Lirası olmak üzere yetkili saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde uyarmalar kaldırılır. Bu doksan günlük süre içinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen uyarmalar kaldırılmaz.

Uyarmaların paraya çevrilmesinde her yıl için artırım oranı

İlgili Kanun: Madde 30 - 3
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

Kaldırılmayan ve 50 ‘ ye ulaşan uyarmalara verilecek ceza

İlgili Kanun: Madde 30 - 4
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği

Kaldırılmayan ve 50 ‘ ye ulaşan uyarmalara verilecek ceza

İlgili Kanun: Madde 31 - 1
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: En geç yirmi gün içinde valilikçe otuz gün süreyle durdurulur.

Faaliyet durdurmanın kesinleşmesinden sonra ödeme yapma cezası

İlgili Kanun: Madde 31 - 2
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Her uyarma için iki katı ücret alınarak uyarmalar kaldırılır ve faaliyet durdurma işlemi uygulanmaz.

Uyarma kaldırma süresi ve ücreti

İlgili Kanun: Madde 31 - 3
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Bu durumdaki sürücülerin ADR Sürücü Eğitim Sertifikasını verilen sürede Bakanlığa teslim etmemeleri halinde, söz konusu belgeleri iptal edilir ve bir yıl geçmedikçe yenisi düzenlenmez.
Cezası: En geç yirmi gün içinde Bakanlıkça otuz gün süreyle geri alınır.

 

 

2015 YILI TMGD SINAV TAKVİMİ

GÜVENLİK DANIŞMANI     SINAV TARİHİ       
 
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ
 
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ 
EĞİTİMDEN MUAF (2.HAK)
SINAV BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ
14 ŞUBAT 2015 12 OCAK 201526 OCAK 201526 OCAK 2015
25 NİSAN 201523 MART 201506 NİSAN 201506 NİSAN 2015
06 HAZİRAN 2015 04 MAYIS 2015 18 MAYIS 2015 18 MAYIS 2015

03 EKİM  2015 

31 AĞUSTOS  201514 EYLÜL 201514 EYLÜL 2015
06 ARALIK 2015 02 KASIM 201516 KASIM 201516 KASIM 2015
Üyelik Girişi
ONLINE SINAV
Test Sorularının Cevaplarını Alttaki "Sınav Sonuçlarım" Butonunu Tıklayarak Görüntüleyebilirsiniz.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret2435446
Takvim
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.74385.7669
Euro6.37606.4016
Hava Durumu